Byudvikling gennem
samarbejde

Flodbyen er et af de mest ambitiøse byudviklingsprojekter i Danmark, og en investering i Flodbyen er en investering i en fremtid i balance. Da projektet bliver udviklet over de næste mange år, kræver det grundig planlægning. Derfor er kvalitetskravene til udviklere og investorer høje.

Nu skal Flodbyen realiseres
De overordnede planer og strategier er på plads, og der er stiftet et arealudviklingsselskab for realiseringen af de første etaper. Nu er opgaven at sikre, at den ønskede kvalitet finder vej ind i alle aspekter af byudviklingen – både når det gælder materialer, arkitektur og rummene mellem husene, og når det gælder livskvalitet for de mennesker, der skal leve, bo og færdes i bydelen – og valget af kvalitetsniveauet for de første projekter sætter standarden for de næste projekter.

Gudenåen er sjælen
i Randers

Randers har et fantastisk udviklingspotentiale med sin beliggenhed midt i naturen, hvor Gudenåen møder Randers Fjord. Med udviklingsplanen for Byen til Vandet – de nuværende havnearealer og en række tilstødende kommunale arealer – vil vi skabe en unik bydel, hvor den unikke deltanatur trækkes med helt ind i midtbyen.

Den nye bydel er klimatilpasset
Den fysiske rygrad i Flodbyen er en innovativ klimatilpasningsløsning – Klimabåndet – som bugter sig igennem Flodbyens bydele og giver nye byrum og naturrum, som inviterer til ophold og aktiviteter hovedparten af tiden, og samtidig giver mulighed for ”kontrolleret oversvømmelse”, når vi i sjældne tilfælde rammes af stormflod og skybrud.

Gudenåen er sjælen
i Randers

Sammen med Klimabroen udgør Klimabåndet en sikring af byen på begge sider af åen og fjorden, og kan modstå oversvømmelser op til tre meter over daglig vande, samtidig med at skybrudsregn og stigende grundvand håndteres i en samlet løsning.

Brotoften er et attraktivt investeringsprojekt

Exometric har udarbejdet en potentialevurdering for Brotoften. Analysen viser, at der med den historisk høje nettotilflytning til Randers, som opleves i disse år, er et positivt potentiale for at sælge eller udleje de boliger, som planlægges bygget på Brotoften. Projektområdets attraktion er betydeligt over gennemsnittet, og der ligger således et fornuftigt potentiale for investering i projektet. Der bygges en del nye boliger i Randers Kommune i disse år – særligt lejeboliger – men med en faldende liggetid er det ikke i et omfang, der er problematisk – også fordi Flodbyen er lokomotivet i en samlet vækst og udviklingen af et mere positivt image for byen.

Vi vil gerne bidrage med viden og dialog om jeres byggeprojekt

Når vi sælger byggefelter til nybyggeri i Flodbyen, sker det dels på baggrund af Udviklingsplanen og Kvalitetskravene, som blev vedtaget af byrådet i 2020, og dels med udgangspunkt i et samlet dispositions- og skitseprojekt for hvert enkelte delområde. I forbindelse med stiftelsen af arealudviklingsselskabet har bestyrelsen vedtaget et Kvalitetsprogram, der skal sikre en samlet høj ambition for nybyggeri i Flodbyens etape 1 og 2.

Der ligger således allerede nogle forudsætninger, som jeres planer for nybyggeri skal tage højde for. Derfor indleder vi alle processer omkring salg af byggefelter med et eller flere møder, hvor disse forudsætninger præsenteres som grundlaget for det videre arbejde med at udvikle jeres byggeprojekt.

Målet for os er at bidrage med viden om og ambitioner for området, så I på bedst mulig vis kan forløse potentialerne i byggefeltet. Vi følger jeres byggeprojekt fra skitsefasen og indtil det er klar til endelig ibrugtagningstilladelse fra kommunen. På den måde sikrer vi sammen med jer, at både jeres byggeri og Flodbyens samlede masse af byggerier har en høj kvalitet. Det øger den fremtidige værdi af både jeres byggeri og det samlede byområde.

Status og salg af byggefelter

I forbindelse med stiftelsen af arealudviklingsselskabet for Flodbyen Randers P/S har AP Ejendomme og Randers Kommune aftalt hvilke arealer, byggefelter og byggeretter, som AP Ejendomme har henholdsvis købepligt og køberet til i etape 1 og 2.

Byggeretter med købepligt for AP Ejendomme (svarende til i alt 27 % af samtlige byggeretter) er således ikke i udgangspunktet tilgængelige for videresalg. Byggeretter med køberet for AP Ejendomme (svarende til ca. 23 % af samtlige byggeretter) er tilgængelige, hvis AP Ejendomme ikke ønsker at udnytte forkøbsretten til disse.

De øvrige byggefelter med tilhørende byggeretter er til salg til udviklere, investorer, developere m.fl., hvis kvalitetsprogrammets indhold opfyldes.

Byggefelternes placering, udstrækning og anvendelse kan justeres i mindre grad i en tæt dialog med Flodbyen Randers P/S og Randers Kommune, hvis det er muligt i forhold til kommuneplanen, gældende lovgivning samt en overordnet planmæssig vurdering. Dog er det som udgangspunkt ikke muligt at øge etageantallet i forhold til de i udviklingsplanen anviste etagehøjder.

Etape 1

Brotoften

Etape 1

Bolværksgrunden og arealer ved busterminalen

Etape 2

Toldbodgade-kvarteret

Høje ambitioner kræver høje byggestandarder

På bydelsplan arbejder Flodbyen med udgangspunkt i DGNB-kriterierne for at sikre fokus på både miljømæssige, sociale og økonomiske bundlinjer. Det er derudover et krav, at nybyggeri opnår en anerkendt branchestandard – f.eks. Svanemærket eller DGNB.

Kriterier for udvælgelse af investorer

Arealudviklingsselskabet forventer, at udviklere/investorer som forudsætning for indgåelse af en købsaftale med Flodbyen Randers P/S kan fremvise:

  • En klar argumentation for, hvordan tilbudsgiveren med det konkrete projekt har en forståelse for Randers og kan bidrage til at realisere visionen om Flodbyen, som den er beskrevet i udviklingsplanen og konkretiseret i kvalitetsprogrammet, jf. modstående pkt. 1-5.

  • Dokumentation for tilbudsgivers økonomiske soliditet.

  • Dokumentation for erfaringer med kvalitetsbyggeri og realisering af projekter af en tilsvarende kompleksitet som i Flodbyen (referenceprojekter med beskrivelser af processen skal fremsendes).

  • Stærke kompetencer in-house og/eller hos eksterne rådgivere, der matcher kvalitetsprogrammet og de faglige og kvalitetsmæssige udfordringer, der ligger i projektet, og som kan dokumentere relevant erfaring. Oplysninger om alle nøglepersoner i projektteamet fremsendes i form af kortfattede CV’er.

  • Garanti for byggestart senest 12 måneder efter lokalplanens endelige vedtagelse, dog under hensyntagen til den byggepladsplan, der udarbejdes, samt force majeure og særlige forretnings- og konjunkturmæssige forhold.
boelge-bg

Kvalitetsprogram

Udviklingsplan

Illustrationer og visualiseringer

boelge-bg