Scroll

Visionen for Flodbyen bygger videre på Randers' historiske relation til Gudenåen og skaber en bystruktur, hvor vandet er det centrale samlingspunkt.

Visualisering Bryggen maj 2024

Nyheder om Flodbyen

Da Flodbyen er et omfangsrigt projekt, bliver bydelen udviklet i etaper over de næste mange år.  Derfor vil der være en masse nyheder, som du løbende kan blive opdateret på her på siden.

Investér i en fremtid i balance

Flodbyen er et af de mest ambitiøse byudviklingsprojekter i Danmark. En investering i Flodbyen er en investering i fremtidens boligformer og byliv med naturen inviteret ind i byrummet.

Klimabåndet
sikrer byen

Fremtidens klima i Danmark bliver præget af højere temperaturer, mere regn og flere ekstreme vejrhændelser. I en lavtliggende by som Randers kan det få konsekvenser

Fremtiden er

Ofte stillede spørgsmål og svar

Der opstår mange gode spørgsmål i forbindelse med en ny visionær bydel. Klik her for at besøge Randers Kommunes hjemmeside og se alle spørgsmål og svar.

Byen er
forbundet til vandet

Flodbyen er den samlede betegnelse for et af Danmarks mest ambitiøse byudviklingsprojekter. Udover at udvikle Randers tager Flodbyen også hånd om to af byens udfordringer, der omhandler klimatilpasning og trafikal infrastruktur.

Klimabåndet vil udgøre en beskyttelse i tilfælde af stormflod i fjorden, voldsomme skybrud og forhøjet grundvandsstand. Men Klimabåndet er ikke blot et sikkerhedsværn. Det er værdifuld byudvikling, hvor natur, klimatilpasning, byens sociale liv og identitet smelter sammen på nye måder – blandt andet ved at skabe en ny forbindelse over Randers Fjord.

I Flodbyen skal naturen bruges,
sanses og mærkes i hverdagen

I Flodbyen skal naturen bruges, sanses og mærkes i hverdagen

Seneste nyheder fra Flodbyen

En investering i en fremtid i balance

Det er Flodbyens ambition, at alle byggerier bliver certificeret med DGNB eller tilsvarende branchestandard med fokus på miljømæssig bæredygtighed.

I de enkelte delområder arbejder Flodbyen med udgangspunkt i DGNB-værktøjerne med klima, mobilitet, biodiversitet, involvering af borgerne og meget mere.

Kort sagt: Alt det, der skal til for at skabe en attraktiv og levende by i balance.

Ofte stillede
spørgsmål og svar

Der opstår mange gode spørgsmål i forbindelse med en ny visionær bydel.
Her er et par udvalgte, resten finder du under Bag om Flodbyen.

ADGANG TIL GRØNNE AREALER

Bliver der adgang til naturen?

De nuværende rekreative arealer – Tronholmen og Justesens Plæne – bevares som grønne, ubebyggede arealer, og vandkanten i hele Flodbyen bliver offentligt tilgængelig.

BOLIGFORMER

Hvilke boligformer kommer der i Flodbyen?

Flodbyen bliver en blandet bydel, men som central by vil det også primært være tættere bebyggelse som lejligheder og rækkehuse.

BYGGERIET I FLODBYEN

Hvornår begynder man at bygge de første boliger?

De første byggerier forventes at gå i gang inden for de kommende år. Det kræver grundig forberedelse og nye lokalplaner, så der kan ikke siges noget præcist for de enkelte byggefelter endnu.

TRAFIKKEN I OMRÅDET

Hvor kan man parkere i Flodbyen?

Der kommer både beboerparkering i forbindelse med (eller under) bygningen, og der kommer P-hus til besøgende i området.

Kun det bedste
er godt nok

Flodbyen skal udvikles med en stærk identitet og med bygninger, der dækker brugernes behov, men som også er fleksible og kan omdannes til andre funktioner over tid.

Derfor bliver der krævet et højt kvalitetsniveau af investorer og udviklere, der ønsker at opføre bygninger og anlæg i Flodbyen.

Klimabåndet forener
klimatilpasning og byudvikling

Med Klimabåndet som rygrad skal byens fremtidige bebyggelser og byrum samtænkes med klimatilpasning.

Fra Klimabroen i øst til og med Justesens Plæne i vest og tilsvarende på sydsiden af fjorden etableres Klimabåndet til beskyttelse af Randers by imod oversvømmelser fra stormflod. Udgangspunktet for Klimabåndet er en fælles strategi til at håndtere nuværende og ikke mindst fremtidens udfordringer med vand fra alle sider. Risikoen stiger for både stormflod, skybrud og forhøjet grundvandsstand, og det giver udfordringer i en lavtliggende by som Randers.

Klimabåndet er i forundersøgelsen til Byen til Vandet født ud af et ønske om på én og samme tid at skabe sammenhæng i byen og give plads til forskellighed. Klimabåndet kan derfor ikke reduceres til en isoleret streng af effektive og rekreative højvandsbeskyttelsesløsninger, som har sit eget liv. Klimabåndet er nøglen til en succesfuld byudvikling af Randers, hvor natur, klimatilpasning, byens sociale liv og identitet smelter sammen på nye måder. Det skal være klimatilpasning med merværdi.

Men hvordan beskytter man Randers mod stormflod uden at skabe nye fysiske barrierer mellem byen og vandet? Med Klimabåndets udformning i projektet vil vi vise, hvordan en kommende klimatilpasning og højvandsbeskyttelse af Randers kan bruges til at skabe en bedre og mere kvalitativ byudvikling. Med Klimabåndets udformning og placering viser vi hvordan klimatilpasningsløsningerne – frem for begrænsninger – giver muligheder for at øge værdien af de kommende byudviklingsområder og byrum i Flodbyen Randers.

Gudenåen (byens skjulte blå gade) er derfor ikke kun en klimatrussel mod byen, men også en enestående ressource fyldt med potentiale for at udvikle Randers mod en unik sammenhæng mellem byliv, natur og ny byudvikling.