BROTOFTEN

Attraktive boliger i floddeltaet

Med sin unikke placering på kanten af Gudenådeltaet bliver Brotoften Flodbyens første nye boligkvarter. Ønsket er at genfortolke midtbyens karréer, skala og karakter blandet med forstadens gavle vendt mod vandet som et særligt signaturområde for Flodbyen.

Områdets unikke placering ved vandet bliver understreget af en videreførelse af Gudenåens floddelta-natur, der bliver en integreret del af arealets grønne områder. Området varieres i lave bygningshøjder og sammensætning af boligtyper, så der skabes en naturlig overgang til naturdeltaet mod vest samt de eksisterende bebyggelser i området mod syd.

Kvarteret højvandssikres med et dige, hvor enkeltstående bygninger placeres. Bag diget bliver der etableret en samlet bebyggelse og et regnvandsbassin i sammenhæng med et offentligt parkeringsområde.

En ny gang- og cykelforbindelse gennem floddelta-naturen og under Århusvej/Randersbro skaber forbedret sammenhæng med Tronholmen og midtbyen. 

Naturen mellem bygningerne skal forbinde området til Gudenåen
Brotoften skal udvikles med floddelta-naturen som det gennemgående, grønne “tæppe” under de nye bebyggelser i området.

De eksisterende grus- og græsflader skal erstattes af naturelementer fra floddeltaet og skal tage udgangspunkt i en ny beplantning af hjemmehørende arter i sammenhæng med Gudenåens natur, som foran diget mod åen skal fremstå med f.eks. vandhuller og vildtvoksende græsser.

Ved at “genskabe” en del af floddelta-naturen mod Gudenåen bidrager arealet som spredningskorridor for særligt mikro- og makrofaunaen.

Klimabåndets dige skal integreres i bebyggelse og landskab
På diget ligger et markant og synligt sted i Randers – i første række til Gudenåen. Det er væsentligt, at diget ikke medvirker til at skabe en for- og bagside, da diget skal være et karakter- og herlighedsgivende element for alle i kvarteret.

Boligerne mod Gudenåen skal placeres med luft mellem sig, og der skal skabes adgange på tværs af diget. Diget skal beplantes med deltanatur, så det særprægede, unikke landskab kommer helt tæt på boligerne, og dermed skaber en naturlig, sammenhængende overgang til Gudenåen.

Brotoften

Materialerne i bebyggelsen skal harmonere med floddelta-naturen
Boligernes udtryk skal sikre følelsen af at ’bo i deltaet’ – både når du befinder sig i sin bolig, og når du bevæger dig gennem området.

Området skal fremstå som en samlet arkitektonisk helhed i harmonerende materialer og farvenuancer med Gudenåens vegetation – f.eks. tørrede tagrør, træ og mursten – og bebyggelsen skal fremstå med forskellige etagehøjder, der sikrer variation mellem husene.

Gudenåboligerne skal fremstå med skrånende tage og med en tydelig gavl mod Gudenåen. De vinklede tagforme vil indgå i samspil med den bagvedliggende bebyggelse i Vorup. Ved krydset mod Århusvej skal der placeres en afskærmende hjørnebebygning, der i udtryk og materialer indgår i sammenhæng med den øvrige bebyggelser i området.

Lettilgængelige opholdsrum til hverdagslivet
Fælles opholds- og hverdagsrum skal indgå som naturlige elementer i landskabet og i områderne mellem boligerne. Floddelta-naturen skal ikke opleves som privat og reserveret, men som et fælles gode, som alle får gavn og glæde af.

På diget og i nær knytning hertil skal der skabes mulighed for mindre opholdsarealer, hvor der skabes balance mellem det private og fælles hverdagsliv mellem boligerne med plads til både fællesskab, naboskab og privatliv.

Der skal etableres rekreative stiforbindelser i området, som gør det let at opleve floddelta-naturen. På digets yderside anlægges en ny sti, der giver adgang til det nye landskab med udsigt over Gudenådalen. Der skal skabes attraktionspunkter på stiforbindelserne som f.eks. små broer over vandet eller opholdstrapper.

boelge-bg

Bag om Flodbyen

Bliv
investor

Kontakt
Flodbyen

boelge-bg