AREALER VED BUSTERMINALEN

Den nye byforbindelse

Busterminalen indrettes med en kompakt og funktionel ny busterminal, et attraktivt byrum mod nord ved Dytmærsken og en vigtig ny byforbindelse mellem middelalderbyen og de nye attraktioner på Bolværksgrunden.

Kombineret med en flytning af det eksisterende lysregulerede kryds og etablering af en ny fodgænger- og cykelpassage over Havnegade fastholdes en høj kollektiv tilgængelighed til bymidten og de nye havnearealer.

Byforbindelse skal koble byen med vandet
Der skal etableres en ny byforbindelse fra Dytmærsken til Flodlejet ved Bolværket. Forbindelsen skal flette midtbyen sammen med vandet og samtidigt give Busterminalen et grønt bagtæppe.

Formålet er at skabe klare forbindelser for gående og cyklister og samtidig formidle en ny oplevelse af byen – herunder et byrum i Dytmærsken som et vigtigt ankomstrum til midtbyen. Der skal skabes en glidende overgang fra midtbyens bygninger til Bolværkets og Flodlejets flader.

Der skal desuden være tilstrækkelig plads til cykelparkering i et tæt samspil med de øvrige elementer. Referencer fra floddeltaets landskab bliver inddraget som bærende elementer i form af kultiverede planter i kombination med mere driftsfrie plantearter, der sikrer midtbyen et nyt, grønt ankomstrum.

Forbindelsen skal både kunne fungere som pauserum for busrejsende og for delvist at skærme busterminalen for de nærmeste boliger. Derudover skal der sikres synligt vand i byrummene ved bl.a. regnvandsopsamling eller tilføjede vandelementer.

Midtbyens skala skal fortolkes i nybyggeri
Bebyggelsen skal tage inspiration og afsæt i midtbyens skala, udtryk og opbygning, og der skal arbejdes bevidst med base, midterparti og tagmotiver som i den øvrige midtby.

Husene skal fremstå som en samlet helhed af sammensatte huse med variation i facadeudtryk ved eksempelvis skift i farvenuancer og materialer.

Hertil skal der være særlig opmærksomhed på valg af materialer, bygningsdetaljer, kantzoner og hævede stueetager, så der skabes gode bokvaliteter nær et trafikalt knudepunkt. Bebyggelsen skal placeres, så der skabes sammenhæng med byforbindelsen.

Gode opholdsrum og forbindelser for brugere og passagerer
Med den nye udformning af busterminalen skal der skabes et nyt omdrejningspunkt for den kollektive trafik i Randers. Busterminalen giver sine mange rejsende liv til byen, da mange anvender terminalen og de omkringliggende områder som en fast del af deres dagligdag. Der skal derfor skabes gode opholdsrum for de mange brugere og passagerer, som benytter busterminalen.

Derudover skal der sikres tilstrækkelig cykelparkering i samspil med de øvrige opholdsmuligheder – f.eks. langs den nye forbindelse. Dytmærsken skal være midtbyens nye ansigt udadtil med fokus på f.eks. information og præsentation af aktiviteter i byen samt som ankomst- og venterum.

Der skal fra Dytmærsken til Flodlejet sikres sigtelinjer, der skaber en tæt forbindelse mellem busterminalen, midtbyen og vandet.

Stueetager skal udformes med hensyn til bylivet
Stueetagerne skal have et særligt fokus på, at facaderne ikke er lukkede for offentligheden. Det er dog ikke en forventning, at der bliver placeret butikker, caféer og lignende i alle stueetager. Derfor skal boliger, der bliver placeret i stueetagen, besidde et facademæssigt udtryk i relation til, om det er privat, semiprivat eller af offentlig karakter.

Nybyggeri i Dytmærsken skal i stueplan være åbent ud til busterminalen og pladsdannelse ved Dytmærsken, så bylivet trækkes ind i bygningen. Dytmærskens stueplan skal have en offentlig funktion, der hænger sammen med de omkringliggende byrum.

boelge-bg

Bag om Flodbyen

Bliv
investor

Kontakt
Flodbyen

boelge-bg